Projekt Logo "Zaginione Smaki"

Pro­jekt lo­go­ty­pu na pod­sta­wie, któ­re­go zo­sta­ła wy­ko­na­na re­kla­ma wi­zu­al­na w po­sta­ci ka­se­to­nu świetl­ne­go i wydruku na­kle­jo­ne­go na szy­bie lo­ka­lu.

Projekt logo Zaginione Smaki